Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Lian van Rens: de eenmanszaak Lian van Rens, statutair gevestigd te Tegelen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68517343.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lian van Rens een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Lian van Rens voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als virtual assistant ondersteunen van ondernemers met e-mailmarketing via ActiveCampaign/Mailblue.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lian van Rens en klant krachtens welke Lian van Rens de dienst zal uitvoeren.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Lian van Rens.

1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Lian van Rens worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.12. Website: www.lianvanrens.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lian van Rens gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle gesloten overeenkomsten tussen Lian van Rens en de klant.

2.3. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Lian van Rens of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Lian van Rens en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.4. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.5. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Lian van Rens zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.6. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1.  Offertes van Lian van Rens zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Lian van Rens zal in de offerte/aanbieding aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte/op de website genoemde prijzen gelden voor de genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte/op de website staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/pakket dan wel het gebruikelijke uurtarief van Lian van Rens met een vooraf geschat aantal uren/tarief.

3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Lian van Rens het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.4. Alle door Lian van Rens gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.5. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.6. Lian van Rens behoudt zich het recht voor om volledig vooraf te factureren of een aanbetaling van 50% te vragen. Na betaling van de factuur zal Lian van Rens de opdracht gaan uitvoeren. Lian van Rens biedt de klant de mogelijkheid om de factuur in vooraf overeengekomen termijnen te voldoen.

3.7. Lian van Rens behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Lian van Rens behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

3.9. Lian van Rens is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.10 Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Lian van Rens afhangt van feedback of input van de klant, is Lian van Rens nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Lian van Rens is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.11. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Lian van Rens zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van een offerte betreffende het bedoelde traject of welke overeenkomst dan ook, dan is Lian van Rens bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei (schriftelijke) wijze een mededeling aan Lian van Rens verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Lian van Rens binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de opdracht/diensten.

4.4. Lian van Rens heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Lian van Rens zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Lian van Rens wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

4.7. Indien Lian van Rens, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Lian van Rens gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Lian van Rens in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Lian van Rens uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Lian van Rens zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR LIAN VAN RENS

5.1. Lian van Rens garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Lian van Rens spant zich in om de gegevens die Lian van Rens voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient Lian van Rens met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Lian van Rens is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Lian van Rens tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

5.5. Lian van Rens is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Lian van Rens en/of overige promotionele uitingen van Lian van Rens.

5.6. Lian van Rens werkt online samen met haar klanten. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen overleggen dan kan er in overleg met Lian van Rens een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Lian van Rens te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Lian van Rens onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Lian van Rens om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lian van Rens zijn verstrekt, heeft Lian van Rens het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Lian van Rens steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door Lian van Rens geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Lian van Rens binnen 7 dagen na uitvoering van de werkzaamheden. De klant vrijwaart Lian van Rens één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Lian van Rens nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze gegevens is Lian van Rens niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer Lian van Rens inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Lian van Rens is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Lian van Rens tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

6.10. Lian van Rens kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Lian van Rens te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Lian van Rens opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant.

7.2. Een door Lian van Rens vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Lian van Rens niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Lian van Rens, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Lian van Rens mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Lian van Rens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.

7.6. Wanneer de levering door Lian van Rens onverhoopt vertraging oplevert, zal Lian van Rens dit per e-mail aan de klant mededelen. Mocht Lian van Rens besluiten op dat moment de opdracht te annuleren zal dit in overleg met de klant plaatsvinden.

7.7. Aan de leveringsplicht van Lian van Rens zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lian van Rens geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Lian van Rens verzonden facturen dienen door de klant binnen 7 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lian van Rens biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Lian van Rens besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Lian van Rens besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft Lian van Rens voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Lian van Rens elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Lian van Rens zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Lian van Rens verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Lian van Rens kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Lian van Rens een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.10. Alle door Lian van Rens geleverde diensten blijven eigendom van Lian van Rens totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Lian van Rens zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, adviezen, foto’s, teksten, vormgevingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Lian van Rens tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Lian van Rens geleverde diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Lian van Rens, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Lian van Rens en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Lian van Rens.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Lian van Rens ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Lian van Rens, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Lian van Rens geleverde diensten blijven eigendom van de klant.

9.6. Lian van Rens is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Lian van Rens plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Lian van Rens vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Lian van Rens recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Lian van Rens en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Lian van Rens kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Lian van Rens onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (incl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.500,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Lian van Rens uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Lian van Rens dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lian van Rens aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lian van Rens toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Lian van Rens sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Lian van Rens geleverde diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Lian van Rens.

10.5. Lian van Rens is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart Lian van Rens voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde diensten van Lian van Rens.

10.7. Lian van Rens is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Lian van Rens is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Lian van Rens is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Lian van Rens weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Lian van Rens kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Lian van Rens een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Lian van Rens onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Lian van Rens, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Lian van Rens, wanprestatie door leveranciers van Lian van Rens waardoor Lian van Rens haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Lian van Rens of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Lian van Rens tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Lian van Rens in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als Lian van Rens, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Lian van Rens de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Lian van Rens voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Lian van Rens;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Lian van Rens zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Lian van Rens vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Lian van Rens behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Lian van Rens overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Lian van Rens zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Lian van Rens in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Lian van Rens worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Lian van Rens aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Lian van Rens.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Lian van Rens te leveren diensten voor rekening komt van Lian van Rens, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN CURSUSSEN EN DIGITALE PRODUCTEN

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke cursus of coaching al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Lian van Rens aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus of de coaching en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Lian van Rens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Lian van Rens in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Lian van Rens is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Lian van Rens, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. De klant krijgt toegang tot de coaching of de cursus na volledige betaling van de factuur.

14.5. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een cursus blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.6. De inhoud van de coaching of de cursus welke door Lian van Rens worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de cursus of aangevuld dan wel gewijzigd worden.

14.7. Na het einde van de online cursus behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Per online cursus wordt aangegeven hoe lang de content beschikbaar blijft.

14.8. De door Lian van Rens aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.

14.9. De klant is gerechtigd screenshots te maken van de online cursus/coaching en via social media te delen mits dit gebeurt met vermelding naar het Instagramaccount @lianvanrensnl en in beperkte mate.

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN PAKKETTEN

15.1 Lian van Rens biedt verschillende pakketten aan. De klant kan het pakket via de e-mail of tijdens het intakegesprek aanvragen.

15.2. Voor de klant die niet eerder diensten heeft afgenomen bij Lian van Rens is er een startpakket beschikbaar. De klant kan deze éénmalig afnemen.

15.3. Een pakket kan voor 5, 10 of 20 uur worden afgenomen. Lian van Rens houdt vervolgens een urenregistratie bij en stelt de klant na het uitvoeren van de werkzaamheden op de hoogte van het aantal uur dat hiervoor is gebruikt. De klant kan Lian van Rens te allen tijde verzoeken om de urenregistratie aan de klant te overleggen.

15.4. In geval van het afnemen van een pakket gaat de klant ermee akkoord dat er tot maximaal 30 dagen voor de start van de werkzaamheden vooruit gefactureerd wordt betreffende het pakket van de keuze van de klant.

15.5. De uren binnen het pakket dienen binnen zes maanden gebruikt te worden. Indien de uren niet volledig gebruikt zijn, komen deze na de zes maanden te vervallen. Lian van Rens stelt de klant tijdig op de hoogte van het einde van het pakket zodat de klant de resterende uren nog kan gebruiken voor deze komen te vervallen.

15.6. Indien tijdens de looptijd van het pakket meer werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd dan in eerste instantie binnen het abonnement is opgenomen, dan is Lian van Rens gerechtigd meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant te factureren.

15.7. Niet gebruikte uren kunnen niet worden meegenomen naar een volgend pakket en vervallen na zes maanden. Derhalve worden vervallen uren niet gerestitueerd.

15.8. Indien nodig kan een pakket per direct van aantal uur wijzigen, dit geldt echter alleen voor een vermeerdering van uren. Openstaande en niet gebruikte uren worden niet gerestitueerd.

15.9. Spoedklussen worden buiten de pakketten om op basis van een uurtarief gefactureerd. Lian van Rens geeft geen garanties dat zij te allen tijde beschikbaar is voor spoedklussen.

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Lian van Rens en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

16.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Lian van Rens alleen bindend indien en voor zover deze door Lian van Rens uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

16.3. Indien Lian van Rens op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

16.4. Zowel de klant als Lian van Rens zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.

16.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

16.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Lian van Rens hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

16.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lian van Rens partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.8. De klant en Lian van Rens zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

16.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg, locatie Roermond bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Lian van Rens en de klant tenzij een wettelijke verplichting anders voorschrijft.

Versie: september 2020